Wybierz swój plan

Pakiet Basic

299 zł miesięcznie/2900 zł rocznie

Dostęp w

Dla niewielkich biznesów, potrzebujących prostego i efektywnego rozwiązania do obsługi wybranych ewidencji.
Pakiet BASIC przeznaczony jest dla 1 firmy.

Wybrany rodzaj ewidencji (możliwość zakupu wielu rodzajów ewidencji).

do 10 użytkowników.

Możliwość rozszerzania aplikacji o kolejne moduły.

pakiet enterprise

Cena ustalana indywidualnie

Dostęp w 24 godziny

Możliwość prowadzenia ewidencji dla wielu firm.

Możliwość rozszerzania aplikacji o kolejne moduły.

Nielimitowana ilość użytkowników.

Możliwość rozszerzania aplikacji o kolejne moduły.

 1. Dedykowane szkolenie z doradcą
 2. Wsparcie w konfiguracji aplikacji wedle potrzeb 

Zobacz aplikację w akcji

Rodzaje ewidencji akcyzowych w naszej aplikacji

 • Ewidencja wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych magazynowanych
 • Ewidencja wyrobów magazynowanych, od których została zapłacona akcyza
 • Ewidencja wyrobów energetycznych magazynowanych w jednym zbiorniku
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych i zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
 • Ewidencja wyrobów akcyzowych otrzymanych i zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
 • Ewidencja wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, innych niż stanowiących wyposażenie składu podatkowego

Ewidencja będzie zawierać:

 • nazwy wyrobów akcyzowych
 • wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN)
 • oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy
 • lub ich znakowaniu i barwieniu;
 • ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;
 • jednostka miary
 • imię i nazwisko albo nazwę,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę
 • oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, importera;
 • datę (zgłoszenia celnego)
 • i numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały dopuszczone do obrotu;
 • dane identyfikacyjne miejsca importu;
 • datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca importu;
 • imię i nazwisko albo nazwę,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę
 • oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 • numer referencyjny e-AD,
 • a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa;
 • kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony.

Ewidencja może być prowadzona dla wszystkich rodzajów wyrobów akcyzowych.

 • Przerób alkoholu etylowego na ocet
 • Rektyfikacja alkoholu etylowego
 • Odwadnianie alkoholu etylowego
 • Produkcja i rozlew napojów spirytusowych
 • Produkcja i rozchód alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych przez gorzelnię
 • Produkcja i rozchód alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych przez inny podmiot produkujący
 • Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny
 • Zwalnia się od akcyzy: 1) olej opałowy inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany: a) do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, b) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, 2) oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1‒3 i 6‒9 ustawy
 • Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w  rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.
 • Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane: 1) jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych; 2) do badań naukowych; 3) do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.
 • Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych przez podmioty lecznicze, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), zwane dalej ,,podmiotami leczniczymi”, i apteki, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie: 1) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem; 2) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach.
 • Zwalnia się od akcyzy, z chwilą przeznaczenia do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu: 1) wyroby tytoniowe, 2) płyn do papierosów elektronicznych, 3) wyroby nowatorskie, 4) susz tytoniowy w ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego ‒ w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy.
 • Zwalnia się od akcyzy, z chwilą sprzedaży: 1) alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml, 2) wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l, 3) piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk, 4) tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g, 5) płyn do papierosów elektronicznych w opakowaniach o pojemności nie większej niż 10 ml, 6) wyroby nowatorskie w opakowaniach nie większych niż 0,008 kg ‒ dostarczane na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich, pod warunkiem że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.
 • Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego zostały zniszczone w składzie podatkowym.

 

 • nabytego na terytorium kraju
 • nabytego wewnątrzwspólnotowo
 • importowanego
 • sprzedanego na terytorium kraju
 • dostarczonego wewnątrzwspólnotowo
 • eksportowanego
 • zużytego przez pośredniczący podmiot tytoniowy
 • zniszczonego
 • przemieszczanego ze składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4
 • przemieszczanego do składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4

Ewidencja energii elektrycznej:

 • wyprodukowanej
 • nabytej wewnątrzwspólnotowo
 • zaimportowanej
 • zakupionej na terytorium kraju
 • sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju
 • sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • dostarczonej wewnątrzwspólnotowo
 • wyeksportowanej
 • zużytej na potrzeby własne
 • energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2
 • strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 2.

W przypadku energii elektrycznej:

 • sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju
 • sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

– podatnik dokonuje wpisów zgodnie z poszczególnymi fakturami.

W pozostałych przypadkach podatnik prowadzi ewidencję podsumowującą za okresy miesięczne.

 • Prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu
 • Prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych
 • Prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu
 • Prowadzona przez pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych

Informacje o ewidencji:

 • Nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczenia
 • Seria banderol
 • Status wyrobów akcyzowych: importowane / nabywane wewnątrzwspólnotowo / wyprodukowane na terytorium kraju
 • Rodzaj wyrobów akcyzowych: tytoniowe / spirytusowe / winiarskie / susz tytoniowy
 • Opakowania jednostkowe: np. butelki do 0,2l włącznie

Pola ewidencji:

 • Banderole wydane przez organ
 • Rozliczenie banderol
 • Liczba banderol
  • Wydanych do oznaczania
  • Wysłanych poza terytorium kraju
  • Wykorzystanych do naniesienia i nieuszkodzonych
  • Uszkodzonych
  • Utraconych
  • Zniszczonych
  • Zwróconych
 • Zwrot banderol
  • nieuszkodzone i niewykorzystane
  • uszkodzone

Piwo

 • Dokumentacja wybicia brzeczki
 • Dokumentacja kontroli produkcji piwa

Wyroby winiarskie

 • dokumentacja nastawu
 • dokumentacja kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego
 • dokumentacja kontroli rozlewu wyrobów winiarskich

Dodatkowe korzyści

Dołączasz do dynamicznie rosnącej platformy WeTax

W chwili, gdy przeglądasz tę stronę, prawdopodobnie pracujemy nad kolejnymi modułami platformy WeTax, a kolejne cztery mamy w planach. Świat podatków zmienia się błyskawicznie, a naszym zadaniem jest na bieżąco reagować na potrzeby Podatników

z WeTax Twoje zarządzanie podatkami będzie w jednym miejscu

Potrzebujesz jednego logowania na WeTax, aby z jednego miejsca zarządzać wszystkimi dostępnymi dla Ciebie modułami podatkowymi. To ważne z uwagi na oszczędność Twojego czasu. Nie tracisz również czasu na poznawanie nowych narzędzi lub utrzymywanie wielu aplikacji wewnątrz organizacji

W ramach jednego tenanta twórz wiele podmiotów i wielu użytkowników

Znamy specyfikę zarówno dużych organizacji działających w ramach grup kapitałowych, jak i biur rachunkowych posiadających wielu klientów, dlatego pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli rozliczać podatki wielu podmiotów w ramach jednego logowania

Chcę poznać aplikację